浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。
主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。
醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。
忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。
寻声暗问弹者谁,琵琶声停欲语迟。
移船相近邀相见,添酒回灯重开宴。
千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。
转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。
弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。
低眉信手续续弹,说尽心中无尽事。
轻拢慢拈抹复挑,初为霓裳后六幺。
大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。
嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。
间关莺语花底滑,幽咽流泉水下滩。
水泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。
别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。
银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。
曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。
东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。
沉吟放拨插弦中,整顿衣裳起敛客。
自言本是京城女,家在虾蟆陵下住。
十三学得琵琶成,名属教坊第一部。
曲罢常教善才服,妆成每被秋娘妒。
五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。
钿头云篦击节碎,血色罗裙翻酒污。
今年欢笑复明年,秋月春风等闲度。
弟弟从军阿姨死,暮去朝来颜色故。
门前冷落车马稀,老大嫁作商人妇。
商人重利轻别离,前月浮梁买茶去。
去来江口空守船,绕船明月江水寒。
夜深忽梦少年事,梦啼妆泪红阑干。
我闻琵琶已叹息,又闻此语重唧唧。
同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。
我从去年辞帝京,谪居卧病浔阳城。
浔阳地僻无音乐,终岁不闻丝竹声。
住近湓江地低湿,黄庐苦竹绕宅生。
其间旦暮闻何物,杜鹃啼血猿哀鸣。
春江花朝秋月夜,往往取酒还独倾。
岂无山歌与村笛,呕哑嘲难为听。
今夜闻君琵琶语,如听仙乐耳暂明。
莫辞更坐弹一曲,为君翻作琵琶行。
感我此言良久立,却坐促弦弦转急。
凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣。
座中泣下谁最多,江州司马青衫湿。
潯陽江頭夜送客,楓葉荻花秋瑟瑟。
主人下馬客在船,舉酒欲飲無管弦。
醉不成歡慘將別,別時茫茫江浸月。
忽聞水上琵琶聲,主人忘歸客不發。
尋聲暗問彈者誰,琵琶聲停欲語遲。
移船相近邀相見,添酒回燈重開宴。
千呼萬喚始出來,猶抱琵琶半遮面。
轉軸撥弦三兩聲,未成曲調先有情。
弦弦掩抑聲聲思,似訴平生不得誌。
低眉信手續續彈,說盡心中無盡事。
輕攏慢拈抹復挑,初為霓裳後六幺。
大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私語。
嘈嘈切切錯雜彈,大珠小珠落玉盤。
間關鶯語花底滑,幽咽流泉水下灘。
水泉冷澀弦凝絕,凝絕不通聲暫歇。
別有幽愁暗恨生,此時無聲勝有聲。
銀瓶乍破水漿迸,鐵騎突出刀槍鳴。
曲終收撥當心畫,四弦一聲如裂帛。
東船西舫悄無言,唯見江心秋月白。
沈吟放撥插弦中,整頓衣裳起斂客。
自言本是京城女,家在蝦蟆陵下住。
十三學得琵琶成,名屬教坊第一部。
曲罷常教善才服,妝成每被秋娘妒。
五陵年少爭纏頭,一曲紅綃不知數。
鈿頭雲篦擊節碎,血色羅裙翻酒汙。
今年歡笑復明年,秋月春風等閑度。
弟弟從軍阿姨死,暮去朝來顏色故。
門前冷落車馬稀,老大嫁作商人婦。
商人重利輕別離,前月浮梁買茶去。
去來江口空守船,繞船明月江水寒。
夜深忽夢少年事,夢啼妝淚紅闌幹。
我聞琵琶已嘆息,又聞此語重唧唧。
同是天涯淪落人,相逢何必曾相識。
我從去年辭帝京,謫居臥病潯陽城。
潯陽地僻無音樂,終歲不聞絲竹聲。
住近湓江地低濕,黃廬苦竹繞宅生。
其間旦暮聞何物,杜鵑啼血猿哀鳴。
春江花朝秋月夜,往往取酒還獨傾。
豈無山歌與村笛,嘔啞嘲難為聽。
今夜聞君琵琶語,如聽仙樂耳暫明。
莫辭更坐彈一曲,為君翻作琵琶行。
感我此言良久立,卻坐促弦弦轉急。
淒淒不似向前聲,滿座重聞皆掩泣。
座中泣下誰最多,江州司馬青衫濕。
xún yáng jiāng tóu yè sòng kè , fēng yè dí huā qiū sè sè 。
zhǔ rén xià mǎ kè zài chuán , jǔ jiǔ yù yǐn wú guǎn xián 。
zuì bù chéng huān cǎn jiāng bié , bié shí máng máng jiāng jìn yuè 。
hū wén shuǐ shàng pí pá shēng , zhǔ rén wàng guī kè bù fā 。
xún shēng àn wèn dàn zhě shuí , pí pá shēng tíng yù yǔ chí 。
yí chuán xiāng jìn yāo xiāng jiàn , tiān jiǔ huí dēng zhòng kāi yàn 。
qiān hū wàn huàn shǐ chū lái , yóu bào pí pá bàn zhē miàn 。
zhuǎn zhóu bō xián sān liǎng shēng , wèi chéng qū diào xiān yǒu qíng 。
xián xián yǎn yì shēng shēng sī , sì sù píng shēng bù dé zhì 。
dī méi xìn shǒu xù xù dàn , shuō jìn xīn zhōng wú jìn shì 。
qīng lǒng màn niān mǒ fù tiāo , chū wéi ní cháng hòu liù yāo 。
dà xián cáo cáo rú jí yǔ , xiǎo xián qiē qiē rú sī yǔ 。
cáo cáo qiē qiē cuò zá dàn , dà zhū xiǎo zhū luò yù pán 。
jiān guān yīng yǔ huā dǐ huá , yōu yān liú quán shuǐ xià tān 。
shuǐ quán lěng sè xián níng jué , níng jué bù tōng shēng zàn xiē 。
bié yǒu yōu chóu àn hèn shēng , cǐ shí wú shēng shèng yǒu shēng 。
yín píng zhà pò shuǐ jiāng bèng , tiě qí tū chū dāo qiāng míng 。
qū zhōng shōu bō dāng xīn huà , sì xián yī shēng rú liè bó 。
dōng chuán xī fǎng qiǎo wú yán , wéi jiàn jiāng xīn qiū yuè bái 。
chén yín fàng bō chā xián zhōng , zhěng dùn yī cháng qǐ liǎn kè 。
zì yán běn shì jīng chéng nǚ , jiā zài xiā mB líng xià zhù 。
shí sān xué dé pí pá chéng , míng shǔ jiào fāng dì yī bù 。
qū bà cháng jiào shàn cái fú , zhuāng chéng měi bèi qiū niáng dù 。
wǔ líng nián shǎo zhēng chán tóu , yī qū hóng xiāo bù zhī shù 。
diàn tóu yún bì jī jié suì , xuè sè luó qún fān jiǔ wū 。
jīn nián huān xiào fù míng nián , qiū yuè chūn fēng děng xián dù 。
dì dì cóng jūn ā yí sǐ , mù qù zhāo lái yán sè gù 。
mén qián lěng luò chē mǎ xī , lǎo dà jià zuò shāng rén fù 。
shāng rén zhòng lì qīng bié lí , qián yuè fú liáng mǎi chá qù 。
qù lái jiāng kǒu kōng shǒu chuán , rào chuán míng yuè jiāng shuǐ hán 。
yè shēn hū mèng shǎo nián shì , mèng tí zhuāng lèi hóng lán gān 。
wǒ wén pí pá yǐ tàn xī , yòu wén cǐ yǔ zhòng jī jī 。
tóng shì tiān yá lún luò rén , xiāng féng hé bì zēng xiāng shí 。
wǒ cóng qù nián cí dì jīng , zhé jū wò bìng xún yáng chéng 。
xún yáng dì pì wú yīn lè , zhōng suì bù wén sī zhú shēng 。
zhù jìn pén jiāng dì dī shī , huáng lú kǔ zhú rào zhái shēng 。
qí jiān dàn mù wén hé wù , dù juān tí xuè yuán āi míng 。
chūn jiāng huā zhāo qiū yuè yè , wǎng wǎng qǔ jiǔ huán dú qīng 。
qǐ wú shān gē yǔ cūn dí , ǒu yǎ cháo nán wéi tīng 。
jīn yè wén jūn pí pá yǔ , rú tīng xiān lè ěr zàn míng 。
mò cí gēng zuò dàn yī qū , wéi jūn fān zuò pí pá xíng 。
gǎn wǒ cǐ yán liáng jiǔ lì , què zuò cù xián xián zhuǎn jí 。
qī qī bù sì xiàng qián shēng , mǎn zuò zhòng wén jiē yǎn qì 。
zuò zhōng qì xià shuí zuì duō , jiāng zhōu sī mǎ qīng shān shī 。
鉴赏
白居易(唐)的《琵琶行》选自唐诗三百首,全唐诗卷435-25 姜葆夫、韦良成选注《常用尊宝娱乐》。 门前冷落车马稀①老大嫁作商人妇②①门前句:因容颜衰老,无人光顾,门前一片冷寂寥落,车马来往越来越稀少。

②老大句:年纪大了,改娼女生涯为商人妇。这两句写娼女年老色衰,世情炎凉,门前一片冷落,车马越来越少,无可奈何之间,改作商人之妇。以如诉如泣的抒情笔调,抒写琵琶女悲苦的身世,令人同情。

大弦①嘈嘈②如急雨小弦③切切④如私语嘈嘈切切错杂弹大珠小珠落玉盘⑤①大弦:琵琶有四弦,一条比一条细,最粗的一条即是大弦。

②嘈嘈;大弦弹出的声音,沉重舒长,如急雨盖地。

③小弦:最细的一条弦。

④切切:小弦弹出的声音,细促清幽,如切切私语。

⑤大珠句;形容琵琶弹出的声音,如大小不同的珍珠,泻落在玉盘里。⑥诗题一作《琵琶行》。

《琵琶引》与《长恨歌》同为具有独创性的长篇叙事诗,千古不朽的名作,写于诗人白居易任江州司马时。早在诗人白居易生前,已经是“童子解吟《长恨》曲,胡儿能唱《琵琶》篇。”此后,一直传诵国内外,显示了强大的艺术生命力。这四句的前两句是说弹奏琵琶音响之精微,忽如急雨,忽如私语;后两句是说琵琶把大弦和小弦嘈嘈切切的声音杂弹在一起,繁弦连贯、变化多姿,其声如大小参差的珍珠泻落在玉盘里,令人神往,令人陶醉!诗人白居易以丰富多彩、精妙新巧的比喻,描绘变化多端的音乐形象,出神入化,维妙维肖。双声和双音叠韵词的运用,更加强了悦耳的听感和韵律的节奏,突出地表现了诗的婉转、动听的音乐美。

今年欢笑复明年秋月春风①等闲度②①秋月春风:比喻美好的青春年华。

②等闲度:轻易地、随随便便地度过。

这两句是说,琵琶女自叙身世,昔日的娼女生涯,在欢乐之中,把青春轻易地、随随便便的消磨掉了。忆昔思今,感到无限悔恨和痛惜。

--引自李济洲编著之《全唐诗佳句赏析》【注释】:湓浦口:湓水进入长江处。浔阳江:九注市北的长江一段。拢、捻、抹、挑,都是弹琵琶的指法。霓裳:《霓裳羽衣曲》的简称;六么,本名《录要》,即乐工将曲的要点录出成谱,皆为当年京城流行的曲调。

【简析】:通过写琵琶女生活的不幸,结合诗人白居易自己在宦途所受到的打击,唱出了“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的心声。社会的动荡,世态的炎凉,对不幸者命运的同情,对自身失意的感慨,这些本来积蓄在心中的沉痛感受,都一起倾于诗中。它在艺术上的成功还在于运用了优美鲜明的、有音乐感的语言,用视觉的形象来表现听觉所得来的感受;萧瑟秋风的自然景色和离情别绪,使作品更加感人。

(小提示:如果您想查询《琵琶行》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“尊宝娱乐检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
  白居易的其他作品鉴赏
 1. 大林寺桃花(人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开)
 2. 暮江吟(一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红)
 3. 忆江南(江南好, 风景旧曾谙)
 4. 赋得古原草送别(离离原上草,一岁一枯荣)
 5. 钱塘湖春行(孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低)
 6. 题岳阳楼(岳阳城下水漫漫,独上危楼凭曲阑)
 7. 观刈麦(田家少闲月,五月人倍忙)
 8. 同十一醉忆元九(花时同醉破春愁,醉折花枝当酒筹)
 9. 直中书省(丝纶阁下文章静,钟鼓楼中刻漏长)
 10. 忆江南(江南忆,最忆是杭州:山寺月中寻桂子,郡亭枕上看潮头 ,何日更重游?)
 11. 采莲曲(菱叶萦波荷飐风, 荷花深处小舟通)
 12. 长恨歌(汉皇重色思倾国,御宇多年求不得)
 13. 长相思(汴水流,泗水流, 流到瓜洲古渡头, 吴山点点愁)
 14. (早潮才落晚潮来, 一月周流六十回)
 15. 登观音台望城(百千家似围棋局,十二街[2]如种菜畦)
  其他同名作品鉴赏
 1. 琵琶行(何人劚得一片木,三尺春冰五音足)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 初入武夷(未到名山梦已新,千峰拔地玉嶙峋)
 2. 君山(曾游方外见麻姑,说道君山自古无)
 3. 望庐山瀑布(日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川)
 4. 江南春(千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风)
 5. 火山云歌送別(火山突兀赤亭口,火山五月火云厚)
 6. 将至韶州先寄张端公使君借图经(曲江山水闻来久,恐不知名访倍难)
 7. 出塞(秦时明月汉时关,万里长征人未还)
 8. 田家(父耕原上田,子锄山下荒)
 9. 成都曲(锦江近西烟水绿,新雨山头荔枝熟)
 10. 蜀道后期(客心争日月,来往预期程)
 11. 春晓(春眠不觉晓,处处闻啼鸟)
 12. 杂诗(君自故乡来,应知故乡事)
 13. 逢雪宿芙蓉山(日暮苍山远,天寒白屋贫)
 14. 寻隐者不遇(松下问童子,言师采药去)
 15. 悯农(春种一粒粟,秋收万颗子)
 16. 早发白帝城(朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还)
 17. 九月九日忆山东兄弟(独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲)
 18. 赠汪伦(李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声)
 19. 少年行(一身能擘两雕弧,虏骑千重只似无)
 20. 山行(远上寒山石径斜,白云生处有人家)
 21. 游子吟(慈母手中线,游子身上衣)
 22. 春夜喜雨(好雨知时节,当春乃发生)
 23. 二妃庙(帝舜南巡竟不还,二妃幽怨水云间)
 24. 登鹳雀楼(白日依山尽,黄河入海流)
 25. 凉州词(葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催)
 26. 咏田家(二月卖新丝,五月粜新谷)
 27. 送人遊吴(君到姑苏见,人家尽枕河)
 28. 从军行(青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关)
 29. 咏苎萝山(西施越溪女,出自苎萝山)
 30. 咏浣纱溪(钱塘江上是谁家,江上女儿全胜花)
尊宝娱乐