东南第一名州,西湖自古多佳丽。
临堤台榭,画船楼阁,游人歌吹。
十里荷花,三秋桂子,四山晴翠。
使百年南渡,一时豪杰,都忘却,平生志。
可惜天旋时异,藉何人,雪当年耻?
登临形胜,感伤今古,发挥英气。
力士推山,天吴移水,作农桑地。
借钱塘潮汐,为君洗尽,岳将军泪!
東南第一名州,西湖自古多佳麗。
臨堤臺榭,畫船樓閣,遊人歌吹。
十裏荷花,三秋桂子,四山晴翠。
使百年南渡,一時豪傑,都忘卻,平生誌。
可惜天旋時異,藉何人,雪當年恥?
登臨形勝,感傷今古,發揮英氣。
力士推山,天吳移水,作農桑地。
借錢塘潮汐,為君洗盡,嶽將軍淚!
dōng nán dì yī míng zhōu , xī hú zì gǔ duō jiā lì 。
lín dī tái xiè , huà chuán lóu gé , yóu rén gē chuī 。
shí lǐ hé huā , sān qiū guì zǐ , sì shān qíng cuì 。
shǐ bǎi nián nán dù , yī shí háo jié , dū wàng què , píng shēng zhì 。
kě xī tiān xuán shí yì , jiè hé rén , xuě dāng nián chǐ ?
dēng lín xíng shèng , gǎn shāng jīn gǔ , fā huī yīng qì 。
lì shì tuī shān , tiān wú yí shuǐ , zuò nóng sāng dì 。
jiè qián táng cháo xī , wéi jūn xǐ jìn , yuè jiāng jūn lèi !
鉴赏
【鉴赏一】 这是一首具有浪漫主义气息的词作。词人笔触徘徊在怀古与伤今之间,徜徉在幻想和现实之侧。写得慷慨悲壮。下笔千钧,表情亦淋漓酣畅。

“东南第一名州,西湖自古多佳丽。”引出怀古思绪。大处落笔突兀笼罩,气势十足。“临堤台榭”,承开头“多佳丽”三字而来,至“四山睛翠”,一气直贯,展开对西湖景致的铺叙。从堤到榭台、楼阁,从荷花到桂子和四山。廖廖几笔,写尽西湖之美。游人如织,歌吹飞扬之景象跃然纸上。

“十里荷花,三秋桂子”,增加大笔濡染的“四山睛翠”一句,勾勒出西湖景物的特征。山水之美,可怡人性情,但也会使人沉溺其中消磨意志。所在在铺叙之后,词人大笔一挥,引发无数感慨。“使百年南渡,一时豪杰,都忘却、平生志。”陈德武身历南宋覆亡,这几句无疑是对南宋百余年耻辱历史的沉痛总结。也对“百年”南宋偏安东南一隅,不思北复故地的极有力的鞭挞。

“可惜天旋时异,藉何人、雪当年耻?”笔锋陡转,由怀古转入伤今。“天旋时异”概括了南宋被元所灭的沧桑巨变。“可惜”是承上启下之语:“藉何人”是亟盼有人出来扭转乾坤。反问句增加痛苦之沉重。“登临形胜,感伤今古”是全篇的文眼,陈德武登临之时,内心感情汹涌,似将倾泻而出,“发挥英气”因而要词情慷慨,又为下面拓展新的词境留下了余地。

“力士推山,天吴移水,作农桑地。”这是面对西湖景物而产生的想法。力士、天吴,都是古代传说中的神人。词想借力士,天吴来填水移山。想靠神力把理想变为现实。之后词人再作一设想:“借钱塘潮汐,为君洗尽,岳将边泪!”岳飞精忠报国,却落得父子被害的悲惨结局,真是神人共愤。愤懑郁积于胸,陈德武想借外力将其激发出来。表明国虽亡,但爱国之心仍拳拳于胸。

【鉴赏二】 写西湖的尊宝娱乐,古往今来真不知有多少!南宋末年陈德武《水龙吟》这首词虽题曰“怀古”,却更多是“感今”的。

《水龙吟》一起不凡,是属于那种“起句贵突兀”(沈德潜《说诗晬语》),“起句当如爆竹,骤响易彻”(谢榛《四溟诗话》),令人为之一震。“地有湖山美,东南第一州”,是宋仁宗御制题辞。但词的首句是“果”,次句是“因”,即正由于“西湖自古多佳丽”,所以她才使钱塘成了“东南第一名州”。这两句与柳永“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华”(《望海潮》)的写法颇相似,都从大处落墨,“概述”钱塘或西湖的气象非凡,接着才作具体描述。

接下来六句,分别从空间和时间来写西湖的“佳丽”。堤上,亭台楼阁,园林秀美;堤下,湖水荡漾,游人歌吹。“映日荷花别样红”(杨万里),在六月;“冷露无声湿桂花”(王建),在九月,自夏到秋,“四山晴翠”,景色宜人,风光明媚。这里说的虽是夏秋间事,实际含有四季风光,无不秀美的意思。这三句显然来自柳永的词“重湖叠清,嘉有三秋桂子,十里荷花”(《望海潮》)。总之以上六句从空间和时间上描述了西湖的“佳丽”,而钱塘成为“东南第一名州”,也就是很自然的事情了。

不过词人用了这样多笔墨写名州美景,并非欣赏她的秀丽风光,从全篇看,这只是一种借托而已。

靖康二年(即宋高宗赵构建炎元年)北宋沦亡,宋室南渡,偏安在西子湖畔(因称钱塘为临安)。那时候,多少志士仁人发出过“何日请缨提锐旅,一鞭直渡清河洛”(岳飞);“拥精兵十万,横行沙漠,奉迎天表”(李纲);“欲挽天河,一洗中原膏血”(张元干)。但是结果呢?“使百年南渡,一时豪杰,都忘却、平生志。”应该说词人在这里所指斥的并非是誓志收复中原、为国立功的文臣武将。所谓“一时豪杰”是指南渡之初,那些也曾感慨过、激昂过、甚至痛哭流涕而后来壮志消沉抗战不彻底的人。词的这几句,在张元干《贺新郎•送胡邦衡谪新州》中有着极其高度的概括:“况人情老易悲难诉”。“人情老易”,由于时过境迁,朝中一些官僚和士大夫们,安于现状,习以为常,“直把杭州作汴州”,逐渐忘掉国难家仇了!上片的最后这几句正如文及翁《贺新郎•西湖》中写的:“一勺西湖水,渡江来、百年歌舞,百年酣醉。回首洛阳花世界,烟渺黍离之地。更不复、新亭堕泪。”南宋覆亡前后这样的愤激之言,悲壮之音,总藉“淡妆浓抹总相宜”的西湖传出,看来可能因为她地处南宋的“首都”吧。

词的上片先写西湖的“佳丽”,结以“都忘却,平生志”,以美景映哀情,兴亡之思,郁愤之感,已弥漫字里行间。至下片便汪洋恣肆,一发不可收拾,而且生出了奇思异想来。

“可惜天旋时异,藉何人雪当年耻?”“天旋时异”,古人常用翻天覆地来比喻时代发生了巨大变化,如《长恨歌》“天旋地转回龙驭”便是。公元1127年汴京沦陷,徽宗、钦宗和后妃、公主、百工技艺、娼优、儒生以及金银、珍宝、器皿等被掳北去。这是中国历史上极少见的奇耻大辱。但如今凭靠何人才能雪耻呢?换头这二句,感慨殊深,激愤之情,较前尤甚,也即文及翁词中“问中流击楫何人是?千古恨,几时洗”的意思,为国势的危殆而焦灼。

但正由于希望尚未完全泯灭,所以当登临这地形险固(“形胜”)之地的时候,一方面“感伤今古”,一方面又觉得英雄才气尚可发挥,还没有到国中无人、国势不可挽救的地步?真是既抱希望,又感无望,充分表现出此刻“登临”的复杂矛盾感情。细品味笔意,却是颇曲折的。

“力士推出”,指传说中古时巴蜀五个力士推山的故事。《蜀王本纪》:“天为蜀生五个力士,能徙山。秦王献美女于蜀王,遣五个迎女。见一大蛇入山穴中,五个共引蛇,山崩,压杀五个秦女,皆化为石,而山分为五岭。”“天吴移水”,“天吴”,海神名。《山海经•海外东经》:“朝阳之谷,有神曰天吴,是为水伯。其为兽也,人面八首,八足八尾,皆青黄也”。联系起下句“作农桑地”,是陈德武希望能有神人来推山移水,把西湖变为农桑之地。这一奇思妙想与上面的“画船楼阁,游人歌吹”和“都忘却、平生志”紧相联系,是词人复杂矛盾而充满郁愤心情的又一种表现形式。可是无情的现实是:“至南宋建都,则游人仕女,画舫笙歌,日费万金,盛之至矣,时人目为销金锅”(郎瑛《七修类镐》)。如果铲除这罪恶的渊薮,变为农桑良田,就可以有益于人民了。但这只不过是幻想,铲除这个销金锅,南宋君臣,达官贵人,地主豪绅会找另一个寻欢作乐的地方。词写至此,再一转折: “借钱塘潮汐,为君洗尽,岳将军泪。”绍兴十一年(1141),抗金名将岳飞大败金兀术,进军朱仙镇,距汴京仅四十五里,大河南北人心振奋,在此大好形势下,宋高宗赵构用秦桧计以一日十二道金牌招回,诬陷至死。这里词人祝愿用钱塘江水来湔雪国耻,以慰岳飞在天之灵。

上片叙西湖佳丽为指斥南宋君臣断送大好山河映衬;下片一幻想或许有人可“雪当年耻”,再幻想“发挥英气”,三幻想“力士推山,天吴移水,作农桑地”,四幻想“借钱塘潮汐”,为岳飞报仇雪恨。幻想重重,转折层层,一股忧国伤时的感情,欲有所为却又明知已不可为,将复杂矛盾而始终充满郁愤的爱国哀思,表达得委曲深刻。江顺诏曰:“词贵柔”、“词贵曲”、“词贵巧”、“词贵蕴蓄”(见《词话丛编》二十册)。《水龙吟》写景明丽,多用柳永《望海潮》句,并无特色,但其抒情,却称得上是取径巧,用语柔,达情曲而又蕴蓄的了,不失为一首爱国主义的佳篇。
(小提示:如果您想查询《水龙吟》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“尊宝娱乐检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
  陈德武的其他作品鉴赏
 1. 西江月(山拱罗城四面,柳营横接江东)
 2. 望海潮(珑山西峙,浙江东逝,谁馀一箭临冲)
 3. 沁园春(冬夜如年,客枕无眠,怎到天明)
 4. 西江月(时序去如流矢,人生宛如飞蓬)
 5. 望海潮(山涯海角,天高地厚,长安举首何妨)
 6. 木兰花慢(自淮阳别後,一回首,又穷年)
 7. 木兰花慢(对江云日暮,又那更,夜如年)
 8. 木兰花慢(一春看又尽,问何日,是归年)
 9. 望海潮(三分春色,十分官事,令人孤负芳菲)
 10. 百字谣/念奴娇(惜花心事,不由人,蝴蝶梦魂先觉)
 11. 百字谣/念奴娇(古今明月,魄生明後,积渐圆还缺)
 12. 百字谣/念奴娇(晚临湘浦,忆鲛人,曾许泪珠绡帕)
 13. 望海潮(南冠一载,西流万里,离怀孰不伤情)
 14. 望海潮(祖觞东馆,移舟南渡,江天云树离离)
 15. 西江月(凤舞汉阳月丽,龙吟汉水波飞)
  其他同名作品鉴赏
 1. 水龙吟(问春何苦匆匆,带风伴雨如驰骤)
 2. 水龙吟(小楼连远横空,下窥绣毂雕鞍骤)
 3. 水龙吟(似花还似非花,也无人惜从教坠)
 4. 水龙吟(放船千里凌波去,略为吴山留顾)
 5. 水龙吟(楚天千里清秋,水随天去秋无际)
 6. 水龙吟(渡江天马南来,几人真是经纶手? 长安父老,新亭风景,可怜依旧! 夷甫诸人,神州沉陆)
 7. 水龙吟(短衣匹马清秋,惯曾射虎南山下)
 8. 水龙吟(鸡鸣风雨潇潇,侧身天地无刘表)
 9. 水龙吟(燕忙莺懒花残,正堤上,柳花飘坠)
 10. 水龙吟(古来云海茫茫,道山绛阙知何处)
 11. 水龙吟(小舟横截春江,卧看翠壁红楼起)
 12. 水龙吟(小沟东接长江,柳堤苇岸连云际)
 13. 水龙吟(露寒烟冷蒹葭老,天外征鸿寥唳)
 14. 水龙吟(晚来轻拂,游云尽卷,霁色寒相射)
 15. 水龙吟(少年闻说京华,上元景色烘晴昼)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 游武夷,作棹歌呈晦翁十首(一水奔流叠嶂开,溪头千步响如雷)
 2. 题临安邸(山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休)
 3. 清平乐.村居(茅檐低小,溪上青青草)
 4. 扬子江(几日随风北海游,回从扬子大江头)
 5. 四时田园杂兴(新筑场泥镜面平,家家打稻趁霜晴)
 6. 游园不值(应怜屐齿印苍苔,小扣柴扉久不开)
 7. 吊岳飞诗(匹马吴江谁著鞭,惟公攘臂独争先)
 8. 题邸间壁(荼糜香梦怯春寒,翠掩重门燕子闲)
 9. 绝句(古木阴中系短篷,杖藜扶我过桥东)
 10. 新凉(水满田畴稻叶齐,日光穿树晓烟低)
 11. 初夏(竹摇清影罩幽窗,两两时禽噪夕阳)
 12. 早发竹下(结束晨妆破小寒,跨鞍聊得散疲顽)
 13. 初归石湖(晓雾朝暾绀碧烘,横塘西岸越城东)
 14. 村景即事(绿遍山原白满川,子规声里雨如烟)
 15. 田家(昼出耘田夜织麻,村庄儿女各当家)
 16. 送剑与傅岩叟(莫邪三尺照人寒,试与挑灯仔细看)
 17. 过零丁洋(辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星)
 18. 晓起闻雨(老来稍喜睡魔清,兀坐枯株听五更)
 19. 南海(朅来南海上,人死乱如麻)
 20. 西台哭所思(残年哭知已,白日下荒台)
 21. 清明(南北山头多墓田,清明祭扫各纷然)
 22. 夜登小阁,忆洛阳旧游(忆昔午桥桥上饮,坐中多是豪英)
 23. 满江红(敲碎离愁,纱窗外,风摇翠竹,人去后,吹箫声断)
 24. 归至武阳渡作(夹岸盲风扫楝花,高城已近被云遮)
 25. 郊行(一雨饯残热,忻然思杖藜)
 26. 西山(绝顶遥知有隐君,餐芝种术麝为群)
 27. 赠防江卒六首 其五(战地春来血尚流,残烽缺堠满淮头)
 28. 苍梧谣(天! 休使圆蟾照客眠)
 29. 苏武慢(雁落平沙,烟笼寒冰,古垒鸣笳声断)
 30. 好事近(日日惜春残,春去更无明日)
尊宝娱乐