长江千里,烟淡水云阔。
歌沉玉树,古寺空有疏钟发。
六代兴亡如梦,苒苒惊时月。
兵戈凌灭。
豪华销尽,几见银蟾自圆缺。
潮落潮生波渺,江树森如发。
谁念迁客归来,老大伤名节。
纵使岁寒途远,此志应难夺。
高楼谁设。
倚阑凝望,独立渔翁满江雪。
長江千裏,煙淡水雲闊。
歌沈玉樹,古寺空有疏鐘發。
六代興亡如夢,苒苒驚時月。
兵戈淩滅。
豪華銷盡,幾見銀蟾自圓缺。
潮落潮生波渺,江樹森如發。
誰念遷客歸來,老大傷名節。
縱使歲寒途遠,此誌應難奪。
高樓誰設。
倚闌凝望,獨立漁翁滿江雪。
cháng jiāng qiān lǐ , yān dàn shuǐ yún kuò 。
gē chén yù shù , gǔ sì kōng yǒu shū zhōng fā 。
liù dài xīng wáng rú mèng , rǎn rǎn jīng shí yuè 。
bīng gē líng miè 。
háo huá xiāo jìn , jī jiàn yín chán zì yuán quē 。
cháo luò cháo shēng bō miǎo , jiāng shù sēn rú fā 。
shuí niàn qiān kè guī lái , lǎo dà shāng míng jié 。
zòng shǐ suì hán tú yuǎn , cǐ zhì yīng nán duó 。
gāo lóu shuí shè 。
yǐ lán níng wàng , dú lì yú wēng mǎn jiāng xuě 。
鉴赏
要理解李纲《六幺令》这首词中的思想感情,先要对他的政治立场和生活经历有一个大概的了解。李纲的一生是坚决主张抗金的,是著名的抗战派代表人物之一。早在宣和七年,金兵进犯,宋徽宗惊慌失措,急于逃避时,李纲曾刺臂血上书,力主抗战。宋钦宗以李纲为兵部侍郎,后为尚书右丞。靖康元年(1126),金兵围汴京,李纲以尚书右丞任亲征行营使,“登城督战,杀数千人,乃退”。(《大金国志》)主和派李邦彦等罢李纲以谢金人。南宋高宗即位,一度起用李纲为相,李纲积极备战,敌不敢犯。后因高宗听信投降派谗言,李纲在位仅七十五天,又被罢免贬斥。到绍兴二年(1132),才被任为湖南宣抚使兼知潭州,徙洪州。晚年虽被起用,乃系外任,已无权过问朝政。

由李纲的一生经历,可见他随着朝廷和战两种势力的激烈冲突,在他的宦海生涯中掀起了狂涛巨浪,他也在这起伏不定的浪涛中浮沉。一腔忠贞愤懑的爱国热情就倾注于词中了。

这首《六么令》大概是在南渡初期,李纲遭到贬谪后作的。借金陵怀古,抒发自己壮志难酬的愤懑之情和不屈不挠,坚决抗金的决心。

上片写金陵怀古。“长江千里,烟淡水云阔。”千里长江,滚滚东去,纵目四望,江阔云低。杜甫就曾经感叹“不尽长江滚滚来”(《登高》)。苏轼也说“浪淘尽千古风流人物”(《念奴娇》)。李纲对此,自不免兴起怀古之情。“歌沉玉树,古寺空有疏钟发。”南朝陈后主创制的《玉树后庭花》,早已歌声沉寂,再也听不到了。听到的只有那古寺稀疏的钟声,回荡在这千里长江上空。《玉树后庭花》是当时淫靡之音的代表。歌声的沉寂标志着陈朝的灭亡。几杵疏钟,时断时续,渲染了寂寞苍凉的怀古气氛,唤起人们“念天地之悠悠”(陈子昂《登幽州台》)的感觉,从时间与空间上构成特定的情境。想当年,吴、东晋、宋、齐、梁、陈六朝都曾建都建康(金陵,今南京市),国祚都较短暂。六朝有一个共同点:就是其君主都胸无大志,穷奢极侈,不图振作,淫乐无度,终于导致了六朝一个接一个地覆灭,如同梦幻。晚唐诗人李纲李商隐深有感概地说:“三百年间同晓梦”(《咏史》),韦庄也曾叹息“六朝如梦鸟空啼”。(《台城》)所以,词中感叹“六代兴亡如梦,苒苒惊时月。”时光流驶,岁月惊心,如今,因年代久远,战争的痕迹已经泯灭了,豪华销尽了,“六朝旧事随流水”(王安石《桂枝香》),“舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。”(辛弃疾《永遇乐》)“几见银蟾自圆缺”。银蟾,指月亮。李纲认为只有天上的明月,阅尽人间的改朝换代,盛衰兴废,不管“歌沉玉树”,“繁华销尽”,她照样年年月月,圆了又缺,缺了又圆。她,是历史的见证。这意思和刘禹锡的“淮水东边旧时月,夜深还过女墙来。”(《石头城》)颇相类似。

上片的怀古不是为怀古而怀古,不是为六朝的覆灭唱挽歌。在怀古的背后,寄托着李纲的政治见解和提供的历史教训,希望南宋统治者能以六代兴亡作为历史的镜子,不要重蹈六朝灭亡的覆辙。其忠贞之情,可昭日月。

下片即景抒情,“潮落潮生波渺,江树森如发。”森,茂密;发,指毛发。《江树森如发”,指江树茂密如发。“潮落”二句由上片写景怀古过渡到下片的即景抒情。鄱阳临近鄱阳湖,湖水流入长江,联系到上文的“长江千里,烟淡水云阔”,因而联想到“潮落潮生”,自己也心潮起伏,心事浩茫。想到自己屡遭贬斥,身为迁客,有谁怜惜我“老大伤名节”呢?“老大伤名节”的核心仍然是指自己年华老大,屡遭贬谪,抗金之志未酬,未能做到功成名就,深为浩叹。但他表示“纵使岁寒途远,此志应难夺”。“岁寒”,见《论语》:“岁寒,然后知松柏之后凋也。”“此志应难夺”,化用《论语》:“匹夫不可夺志也。”夺,改变的意思。李纲是说,虽然“岁寒”(喻环境险恶、困难),但他要象松柏那样青苍挺拔,不畏冰雪侵凌;虽然“途远”,要赶走金兵,不是短期内可达到目的的,但他不怕投降派的打击迫害,不管环境多么险恶,不管达到目的的道路有多么漫长,他决定坚持到底,矢志不移。

结句“独立渔翁满江雪”。化用柳宗元“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”(《江雪》)诗句。柳宗元被贬永州,身为迁客,以顶风傲雪的渔翁自喻。李纲感到自己与柳宗元有某些相似点,故亦借用渔翁形象自喻,让读者从一个渔翁傲然独立江头,不怕满江风雪的艺术形象去领会他那种顽强的战斗精神。

《六幺令》这首词与李纲于宣和三年(1121)所写的《金陵怀古》诗四首有某些类似处。如:“玉树歌沉月自圆”,“兵戈凌灭故城荒”,“豪华散尽城池古”。他的诗和词在思想感情上是一致的。《六幺令》这首词的语言风格也颇像诗,词情感慨深沉,怀古伤今,低沉而郁发。
(小提示:如果您想查询《六幺令》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“尊宝娱乐检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
  李纲的其他作品鉴赏
 1. 望庐山(多年不省庐山面,江上初从望中见)
 2. 苏武令(塞上风高,渔阳秋早)
 3. 西江月(意态何如涎涎,轻盈只恐飞飞)
 4. 水龙吟(晚春天气融和,乍惊密雪烟空坠)
 5. 玉蝴蝶(万古秣陵江国,舣舟烟岸,千里云林)
 6. 一翦梅(数点梅花玉雪娇)
 7. 喜迁莺(边城寒早)
 8. 喜迁莺(江天霜晓)
 9. 望江南/忆江南(江上雪,独立钓渔翁)
 10. 望江南/忆江南(烟艇稳,浦溆正清秋)
 11. 望江南/忆江南(清昼永,幽致夏来多)
 12. 望江南/忆江南(云棹远,南浦绿波春)
 13. 望江南/忆江南(云岭水,南北自分流)
 14. 望江南/忆江南(征骑远,千里别沙阳)
 15. 江城子(晓来江口转南风)
  其他同名作品鉴赏
 1. 六幺令(雪残风信 悠扬春消息 天涯倚楼新恨 杨柳几丝碧 还是南云雁少 锦字无端的 宝钗瑶席 彩弦声里 拚作尊前未归客 遥想疏梅此际 月底香英白 别后谁绕前溪 手拣繁枝摘 莫道伤高恨远 付与临风笛 尽堪愁寂 花时往事 更有多情个人忆 )
 2. 六幺令(绿阴春尽,飞絮绕香阁)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 嘉佑六年八月十五日赐林悦二首其二(莆郡卿家名望族,三仁而下爵王公)
 2. 嘉佑六年八月十五日赐林悦二首其一(长林派出下邳先,移入闽邦远更延)
 3. 黄溪夜泊(楚人自古登临恨,暂到愁肠已九回)
 4. 失题(行人舞袖拂梨花)
 5. 失题(露花倒影柳三变,桂子飘香张九成)
 6. 咏史(两汉本继绍,新室如赘疣)
 7. 失题(南来尚怯吴江冷,北狩应悲易水寒)
 8. 失题(南渡衣冠少王导,北来消息欠刘琨)
 9. 上赵挺之(炙手可热心可寒)
 10. 上赵挺之(何况人间父子)
 11. 失题(少陵也自可怜人,更待来年试春早)
 12. 失题(诗情如夜鹊,三绕未能安)
 13. 钓台(巨舰只缘因利往,扁舟亦是为名来)
 14. 感怀(寒窗败几无书史,公路可怜合至此)
 15. 春残(春残何事苦思乡,病里梳头恨最长)
 16. 分得知字(学语三十年,缄口不求知)
 17. 贵妃阁春帖子(金环半后礼,钩弋比昭阳)
 18. 皇帝阁春帖子(莫进黄金簟,新除玉局床)
 19. 夫人阁端午帖子(三宫催解粽,妆罢未天明)
 20. 皇后阁端午帖子(意帖初宜夏,金驹已过蚕)
 21. 皇帝阁端午帖子(日月尧天大,璇玑舜历长)
 22. 木兰花令(沉水香消人悄悄)
 23. 多丽(李良定公席上赋)(想人生,美景良辰堪惜)
 24. 西江月(自幼曾攻经史,长成亦有权谋)
 25. 感皇恩(寒食不多时,牡丹初卖)
 26. 行香子·树绕村庄(树绕村庄,水满陂塘)
 27. 无题(谁人把我狂诗句,写向添苏绣户中?闲暇若将红袖拂,还应胜得碧纱笼)
 28. 王君贶宣徽挽词三首(妙年收贾傅,白首贵王阳)
 29. 子瞻与李公麟宣德共画翠石古木老僧谓之憩寂(东坡自作苍苍石,留趣松待伯时)
 30. 次韵子瞻招王蘧朝请晚饮(矫矫公孙才不贫,白驹冲雪喜新春)
尊宝娱乐