寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。
乍暖还寒时候,最难将息。
三杯两盏淡酒,怎敌他晚来风急!
雁过也,正伤心,却是旧时相识。
满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?
守着窗儿,独自怎生得黑!
梧桐更兼细雨,到黄昏,点点滴滴。
这次第,怎一个愁字了得!
尋尋覓覓,冷冷清清,淒淒慘慘戚戚。
乍暖還寒時候,最難將息。
三杯兩盞淡酒,怎敵他晚來風急!
雁過也,正傷心,卻是舊時相識。
滿地黃花堆積,憔悴損,如今有誰堪摘?
守著窗兒,獨自怎生得黑!
梧桐更兼細雨,到黃昏,點點滴滴。
這次第,怎一個愁字了得!
xún xún mì mì , lěng lěng qīng qīng , qī qī cǎn cǎn qī qī 。
zhà nuǎn huán hán shí hòu , zuì nán jiāng xī 。
sān bēi liǎng zhǎn dàn jiǔ , zěn dí tā wǎn lái fēng jí !
yàn guò yě , zhèng shāng xīn , què shì jiù shí xiāng shí 。
mǎn dì huáng huā duī jī , qiáo cuì sǔn , rú jīn yǒu shuí kān zhāi ?
shǒu zhuó chuāng ér , dú zì zěn shēng dé hēi !
wú tóng gēng jiān xì yǔ , dào huáng hūn , diǎn diǎn dī dī 。
zhè cì dì , zěn yī gè chóu zì liǎo dé !
鉴赏
李清照(宋)的《声声慢》选自 姜葆夫、韦良成选注《常用尊宝娱乐》。 【注释】 ①将息:将养休息。

②怎生:怎样,怎么。

③这次第:这一连串的情况。

【评解】 这是李清照南渡以后的一首震动词坛的名作。通过秋景秋情的描绘,抒发国破家亡、天涯沦落的悲苦,具有时代色彩。在结构上打破了上下片的局限,全词一气贯注,着意渲染愁情,如泣如诉,感人至深。首句连下十四个叠字,形象地抒写了李清照的心情。下文“点点滴滴”又前后照应,表现了李清照孤独寂寞的忧郁情绪和动荡不安的心境。全词一字一泪,缠绵哀怨,极富艺术感染力。

【集评】 罗大经《鹤林玉露》:起头连叠七字,以妇人乃能创意出奇如此。

杨慎《词品》:宋人中填词,易安亦称冠绝,使在衣冠,当与秦七、黄九争,不独争雄于闺阁也。其词名《漱玉集》,寻之未得,《声声慢》一词,最为婉妙。

张端义《贵耳集》:此乃公孙大娘舞剑手,本朝非无能词之士,未曾有一下十四叠字者,用《文选》诸赋格。后叠又云“梧桐更兼细雨,到黄昏点点滴滴”,又使叠字,俱无斧凿痕。更有一奇字云:“守着窗儿,独自怎生得黑?”“黑”字不许第二人押。妇人有此文笔,殆间气也。

徐釚《词苑丛谈》:首句连下十四个叠字,真似大珠小珠落玉盘也。

刘体仁《七颂堂随笔》:易安居士“最难将息”“怎一个愁字了得”深妙稳雅,不落蒜酪,亦不落绝句,真此道本色当行第一人也。

周济《介存斋词选序论》:李易安之“凄凄惨惨戚戚”,三叠韵,六双声,是锻炼出来,非偶然拈得也。

许昂霄《词综偶评》:易安《声声慢》,颇带伧气,而昔人极口称之,殆不可解。

陈廷焯《白雨斋词话》:后幅一片神行,愈唱愈妙。

陆鎣《问花楼词话》:《声声慢》一词,顿挫凄绝。

吴灏《历朝名媛尊宝娱乐》:易安以词专长,挥洒俊逸,亦能琢炼。其《声声慢》一阕,其佳处在后又下“点点滴滴”四字,与前照应有法,不是草草落句,玩其笔力,本自矫拔,词家少有,庶几苏、辛之亚。

梁绍壬《两般秋雨庵随笔》:李易安词:“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,连上十四叠字,则出奇制胜,真匪夷所思矣。

梁启超《中国韵文里头所表现的情感》:那种茕独恓惶的景况,非本人不能领略;所以一字一泪,都是咬着牙根咽下。

【史考】 《三百词谱》调名作《梧桐雨》。

《词的》、《古今名媛汇诗》、《草堂诗余别集》、《古今诗余醉》、文津阁四库全书本《漱玉词》等题作“秋情”。

《古今女史》题作“秋晴”。

《古今词统》、《历城县志》等题作“秋闺”。

《碎金词谱》题作“秋词”。

(1)最:《词林万选》、《花草新编》、《花草粹编》、《古今名媛汇诗》等作“正”;《草堂诗余别集》注“一作‘正’”。

(2)盏:《花草粹编》作“杯”;《草堂诗余别集》注“一作‘杯’”。

(3)晚:《古今名媛汇诗》、《词的》、《碎金词谱》、《草堂诗余别集》等作“晓”;《草堂诗余别集》注“一作‘晚’”。

(4)正:《花草新编》、《花草粹编》作“纵”;《草堂诗余别集》注“一作‘纵’”。

(5)忺:《词林万选》、《草堂诗余别集》、《古今诗余醉》、《古今名媛汇诗》等作“堪”。

(6)著:《贵耳集》卷上、《癸巳类稿》卷十五引断句作“定”。

【鉴赏】 1、词一开篇就如繁弦急管,奏出了令人心悸神寒之音。开头三句虽属上片,却为全篇定下了基调。“冷冷清清”点出所寻无获,欲觅不得的情景。“凄凄惨惨戚戚”是写追寻无获后的悲凉凄惨之情。紧接上三句后,李清照以风和雁的典型事物叙写哀思。先用“乍暖还寒时候,最难将息”句道出由时令引起的苦闷心情。“乍暖还寒”通常是形容早春的气候的,这里写的却是秋日,意思是将会愈来愈冷,所以“最难将息”。其时风急天寒,于是就借酒御寒,借酒解忧。可是“风 急”,寒气逼人,凄惨之情仍是难以平息。以下说“雁过也”,看着“旧时相识”的雁横空而出,而雁在人亡,怎不叫人心痛欲碎!

2、下片紧承上片,由黄花残败进一步写凄凉之情。花瓣脱落,满地堆积,不再有人去采。再加上孤独一人,守着窗儿,怎么熬到天黑呢?更有甚者,“梧桐更兼细雨,到黄昏点点滴滴”。秋雨打梧桐,一向是诗人李清照表达愁思的题材,李清照在这里又加上“点点滴滴”,这更显得凄清难忍,所以接着说“这次第,怎一个愁字了得!”词的下片表现时间愈来愈晚,景物愈来愈惨,词人也愈来愈愁,可谓步步深入。

3、李清照在词中运用叠音手法,“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,声情并茂,堪为传世妙笔。

满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?守著窗儿独自,怎生得黑!梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。这次第,怎一个愁字了得!

唐宋古文家以散文为赋,而倚声家实以慢词为赋。慢词具有赋的铺叙特点,且蕴藉流利,匀整而富变化,堪称“赋之余”。李清照这首《声声慢》,脍炙人口数百年,就其内容而言,简直是一篇悲秋赋。亦惟有以赋体读之,乃得其旨。李清照的《声声慢》这首词在作法上是有创造性的。原来的《声声慢》的曲调,韵脚押平声字,调子相应地也比较徐缓。而《声声慢》这首词却改押入声韵,并屡用叠字和双声字,这就变舒缓为急促,变哀惋为凄厉。《声声慢》以豪放纵恣之笔写激动悲怆之怀,既不委婉,也不隐约,不能列入婉约体。

前人评《声声慢》,多以开端三句用一连串叠字为其特色。但只注意这一层,不免失之皮相。词中写主人公一整天的愁苦心情,却从“寻寻觅觅”开始,可见她从一起床便百无聊赖,如有所失,于是东张西望,仿佛飘流在海洋中的人要抓到点什么才能得救似的,希望找到点什么来寄托自己的空虚寂寞。下文“冷冷清清”,是“寻寻觅觅”的结果,不但无所获,反被一种孤寂清冷的气氛袭来,使自己感到凄惨忧戚。于是紧接着再写了一句“凄凄惨惨戚戚”。仅此三句,一种由愁惨而凄厉的氛围已笼罩全篇,使读者不禁为之屏息凝神。这乃是百感迸发于中,不得不吐之为快,所谓“欲罢不能”的结果。

“乍暖还寒时候”这一句也是《声声慢》的难点之一。《声声慢》作于秋天,但秋天的气候应该说“乍寒还暖”,只有早春天气才能用得上“乍暖还寒”。我以为,这是写一日之晨,而非写一季之候。秋日清晨,朝阳初出,故言“乍暖”;但晓寒犹重,秋风砭骨,故言“还寒”。至于“时候”二字,有人以为在古汉语中应解为“节候”;但柳永《永遇乐》云:“薰风解愠,昼景清和,新霁时候。”由阴雨而新霁,自属较短暂的时间,可见“时候”一词在宋时已与现代汉语无殊了。“最难将息”句则与上文“寻寻觅觅”句相呼应,说明从一清早自己就不知如何是好。

下面的“三杯两盏淡酒,怎敌他晓来风急”,“晓”,通行本作“晚”。这又是一个可争论的焦点。俞平伯《唐宋词选释》注云: “晓来”,各本多作“晚来”,殆因下文“黄昏”云云。其实词写一整天,非一晚的事,若云“晚来风急”,则反而重复。上文“三杯两盏淡酒”是早酒,即《念奴娇》词所谓“扶头酒醒”;下文“雁过也”,即彼词“征鸿过尽”。今从《草堂诗余别集》、《词综》、张氏《词选》等各本,作“晓来”。

这个说法是对的。说“晓来风急”,正与上文“乍暖还寒”相合。古人晨起于卯时饮酒,又称“扶头卯酒”。这里说用酒消愁是不抵事的。至于下文“雁过也”的“雁”,是南来秋雁,正是往昔在北方见到的,所以说“正伤心,却是旧时相识”了。《唐宋词选释》说:“雁未必相识,却云‘旧时相识’者,寄怀乡之意。赵嘏《寒塘》:‘乡心正无限,一雁度南楼。’词意近之。”其说是也。

上片从一个人寻觅无着,写到酒难浇愁;风送雁声,反而增加了思乡的惆怅。于是下片由秋日高空转入自家庭院。园中开满了菊花,秋意正浓。这里“满地黄花堆积”是指菊花盛开,而非残英满地。“憔悴损”是指自己因忧伤而憔悴瘦损,也不是指菊花枯萎凋谢。正由于自己无心看花,虽值菊堆满地,却不想去摘它赏它,这才是“如今有谁堪摘”的确解。然而人不摘花,花当自萎;及花已损,则欲摘已不堪摘了。这里既写出了自己无心摘花的郁闷,又透露了惜花将谢的情怀,笔意比唐人杜秋娘所唱的“有花堪折直须折,莫待无花空折枝”要深远多了。

从“守著窗儿”以下,写独坐无聊,内心苦闷之状,比“寻寻觅觅”三句又进一层。“守著”句依张惠言《词选》断句,以“独自”连上文。秦观(一作无名氏)《鹧鸪天》下片:“无一语,对芳樽,安排肠断到黄昏。甫能炙得灯儿了,雨打梨花深闭门”,与《声声慢》意境相近。但秦词从人对黄昏有思想准备方面着笔,李则从反面说,好象天有意不肯黑下来而使人尤为难过。“梧桐”两句不仅脱胎淮海,而且兼用温庭筠《更漏子》下片“梧桐树,三更雨,不道离情正苦;一叶叶,一声声,空阶滴到明”词意,把两种内容融而为一,笔更直而情更切。最后以“怎一个愁字了得”句作收,也是蹊径独辟之笔。自庾信以来,或言愁有千斛万斛,或言愁如江如海(分别见李煜、秦观词),总之是极言其多。这里却化多为少,只说自己思绪纷茫复杂,仅用一个“愁”字如何包括得尽。妙在又不说明于一个“愁”字之外更有什么心情,即戛然而止,仿佛不了了之。表面上有“欲说还休”之势,实际上已倾泻无遗,淋漓尽致了。

《声声慢》这首词大气包举,别无枝蔓,逐件事一一说来,却始终紧扣悲秋之意,真得六朝抒情小赋之神髓。而以接近口语的朴素清新的语言谱入新声,又确体现了倚声家的不假雕饰的本色,诚属难能可贵之作了。
(小提示:如果您想查询《声声慢》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“尊宝娱乐检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
  李清照的其他作品鉴赏
 1. 失题(行人舞袖拂梨花)
 2. 失题(露花倒影柳三变,桂子飘香张九成)
 3. 咏史(两汉本继绍,新室如赘疣)
 4. 失题(南来尚怯吴江冷,北狩应悲易水寒)
 5. 失题(南渡衣冠少王导,北来消息欠刘琨)
 6. 上赵挺之(炙手可热心可寒)
 7. 上赵挺之(何况人间父子)
 8. 失题(少陵也自可怜人,更待来年试春早)
 9. 失题(诗情如夜鹊,三绕未能安)
 10. 钓台(巨舰只缘因利往,扁舟亦是为名来)
 11. 感怀(寒窗败几无书史,公路可怜合至此)
 12. 春残(春残何事苦思乡,病里梳头恨最长)
 13. 分得知字(学语三十年,缄口不求知)
 14. 贵妃阁春帖子(金环半后礼,钩弋比昭阳)
 15. 皇帝阁春帖子(莫进黄金簟,新除玉局床)
  其他同名作品鉴赏
 1. 声声慢(平平淡淡,绿影飘散)
 2. 声声慢(寻寻觅觅,冷冷清清,只有孤夜伴我)
 3. 声声慢(来来去去,平平淡淡)
 4. 声声慢(风风雨雨,零零落落,飘飘洒洒霏霏)
 5. 声声慢(别别逢逢,换成此梦)
 6. 声声慢(挥袖狂笑,断了来风)
 7. 声声慢(飘飘洒洒,如何得住)
 8. 声声慢(寂寂静静,寒寒零零,默默漫漫清清)
 9. 声声慢(玄关击拆,抱一无离,知白守黑藏机)
 10. 声声慢(衡门养浩,匮玉藏辉,营营守拙忘机)
 11. 声声慢(凿开混沌,撞透昆仑)
 12. 声声慢(元初一性,甚处安排)
 13. 声声慢(公邻烟水,我弊嵩峰)
 14. 声声慢(光阴迅速,暑往寒来,俄然又报新年)
 15. 声声慢(贤愚间异,曲直丛林,清浊事急难分)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 暮春山间(缓步春山春日长,流莺不语燕飞忙)
 2. 暮春(芳事阑珊三月时,春愁惟有落花知)
 3. 三峡吟(山水七百里,上有青枫林)
 4. 宿渔家(几代生涯傍海涯,两三间屋盖芦花)
 5. 鸟石山(儿童逃学频来此,一一重寻尽有踪)
 6. 稚子弄冰(稚子金盆脱晓冰,彩丝穿取当银铮)
 7. 三月晦日偶题(节物相催各自新,痴心儿女挽留春)
 8. 春日西湖寄谢法曹韵(西湖春色归,春水绿於染)
 9. 喜迁莺(霜天秋晓,正紫塞故垒,黄云衰草)
 10. 采桑子(画船载酒西湖好,急管繁弦,玉盏催传,稳泛平波任醉眠)
 11. 无题(游心阁下鱼鸭游,惟无美酒意未收)
 12. 曲槛(流水照朱栏,浮萍乱明监)
 13. 洞仙歌(卖花担上,菊蕊金初破)
 14. 大有,九日(戏马台前,采花篱下,问岁华、还是重九)
 15. 绿头鸭(玉人家,画楼珠箔临津)
 16. 洞仙歌·中秋(碧天如水,一洗秋容净)
 17. 柳枝(江南岸,柳枝;江北岸,柳枝;折送行人无尽时)
 18. 偶成(少年易老学难成,一寸光阴不可轻)
 19. 北窗(生物趋功日夜流,园林才夏麦先秋)
 20. 苏堤清明即事(梨花风起正清明,游子寻春半出城)
 21. 小孤山(人言此是海门关,海眼无涯骇众观)
 22. 题李世南画扇(野水潺潺平落涧,秋风瑟瑟细吹林)
 23. 无题(一日之饥禁不得,苏武当时十九秋)
 24. 无题(为爱桃花三树红,年年岁岁惹东风)
 25. 墨竹图题诗(小凤团笺已自奇,谪仙重扫岁寒枝)
 26. 古瓦砚(金非不为宝,玉岂不为坚?用之以发墨,不如瓦砾顽)
 27. 读陈蕃传(仲举高谈亦壮哉,白头狼狈只堪哀)
 28. 咏史诗(水调隋宫曲,当年亦九成)
 29. 墨子(末学纷纷自有师,能言兼爱我独疑)
 30. 玉盘(少皞磨成白玉盘,六丁擎出太虚宽)
尊宝娱乐