大江东去,浪淘尽。
千古风流人物。
故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。
乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。
江山如画,一时多少豪杰!
遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发,羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。
故国神游,多情应笑我,早生华发。
人间如梦,一樽还酹江月。
大江東去,浪淘盡。
千古風流人物。
故壘西邊,人道是,三國周郎赤壁。
亂石穿空,驚濤拍岸,卷起千堆雪。
江山如畫,一時多少豪傑!
遙想公瑾當年,小喬初嫁了,雄姿英發,羽扇綸巾,談笑間,檣櫓灰飛煙滅。
故國神遊,多情應笑我,早生華發。
人間如夢,一樽還酹江月。
dà jiāng dōng qù , làng táo jìn 。
qiān gǔ fēng liú rén wù 。
gù lěi xī biān , rén dào shì , sān guó zhōu láng chì bì 。
luàn shí chuān kōng , jīng tāo pāi àn , juàn qǐ qiān duī xuě 。
jiāng shān rú huà , yī shí duō shǎo háo jié !
yáo xiǎng gōng jǐn dāng nián , xiǎo qiáo chū jià liǎo , xióng zī yīng fā , yǔ shàn lún jīn , tán xiào jiān , qiáng lǔ huī fēi yān miè 。
gù guó shén yóu , duō qíng yīng xiào wǒ , zǎo shēng huá fā 。
rén jiān rú mèng , yī zūn huán lèi jiāng yuè 。
鉴赏
苏轼(宋)的《念奴娇.赤壁怀古》选自姜葆夫、韦良成选注《常用尊宝娱乐》。这是一篇关于怀古的词。 【简析】 这首被誉为“千古绝唱”的名作,写于神宗元丰五年(1082)年七月,是苏轼贬居黄州时游黄风城外的赤壁矶时所作。《念奴娇.赤壁怀古》对于一度盛行缠绵悱恻之风的北宋词坛,具有振聋发聩的作用。它是宋词中流传最广、影响最大的作品,也是豪放词最杰出的代表。

《念奴娇.赤壁怀古》这首词要塑造的人物形象是周瑜,却从“千古风流人物”写起,由此引出赤壁之战时的“多少豪杰”,最后才集中为周瑜一人,突出了周瑜在苏轼心目中的地位。

【鉴赏一】 苏轼这首《念奴娇》,无疑是宋词中有数之作。立足点如此之高,写历史人物又如此精妙,不但词坛罕见,在诗国也是不可多得的。他一下笔就高视阔步,气势沈雄:“大江东去,浪淘尽、千古风流人物”──细想万千年来,历史上出现过多少英雄人物,他们何尝不煌赫一时,俨然是时代的骄子。谁不赞叹他们的豪杰风流,谁不仰望他们的姿容风采!然而,“长江后浪推前浪”,随着时光的不断流逝,随着新陈代谢的客观规律,如今回头一看,那些“风流人物”当年的业绩,好象给长江浪花不断淘洗,逐步淡漠,逐步褪色,终于,变成历史的陈迹了。“浪淘尽”──真是既有形象,更能传神。但更重要的是苏轼一开头就抓住历史发展的规律,高度凝炼地写出历史人物在历史长河中所处的地位,真是“高屋建瓴”,先声夺人。令人不能不惊叹。“故垒西边,人道是、三国周郎赤壁”──上面已泛指“风流人物”,这里就进一步提出“三国周郎”作为一篇的主脑,文章就由此生发开去。“乱石崩云,惊涛裂岸,卷起千堆雪”──这是现场写景,必不可少。一句说,乱石象崩坠的云;一句说,惊涛象要把堤岸撕裂;由于乱石和惊涛搏斗,无数浪花卷成了无数的雪堆,忽起忽落,此隐彼现,蔚为壮观。“江山如画,一时多少豪杰”──“如画”是从眼前景色得出的结论。江山如此秀美,人物又是一时俊杰之士。这长江,这赤壁,岂能不引起人们怀古的幽情?于是,由此便逗引出下面一大段感情的抒发了。“遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发”──苏轼在这里单独提出周瑜来,作为此地的代表人物,不仅因为周瑜在赤壁之战中是关键性人物,更含有艺术剪裁的需要在内。请看,在“公瑾当年”后面忽然接上“小乔初嫁了”,然后再补上“雄姿英发”,真象在两座悬崖之间,横架一道独木小桥,是险绝的事,又是使人叹绝的事。说它险绝,因为这里原插不上小乔这个人物,如今硬插进去,似乎不大相称。所以确是十分冒险的一笔。说它又使人叹绝,因为插上了这个人物,真能把周瑜的风流俊雅极有精神地描画出来。从艺术角度来说,真乃传神之笔。那风神摇之处,决不是用别的句子能够饱满地表现的。“羽扇纶巾”──这四个字,充分显示周瑜的风度闲雅,是“小乔初嫁了”的进一步勾勒和补充。“故国神游,多情应笑我,早生华发”──从这里就转入对个人身世的感慨。“故国神游”,是说三国赤壁之战和那些历史人物,引起了自己许多感想──好象自己的灵魂向远古游历了一番。“多情”,是嘲笑自己的自作多情。由于自作多情,难免要早生华发(花白的头发),所以只好自我嘲笑一番了。在这里,苏轼对自己无从建立功业,年纪又大了──对比起周瑜破曹时只有三十四岁,仍然只在赤壁矶头怀古高歌,不能不很有感慨了。“人间如梦,一尊还酹江月”──于是只好旷达一番。反正,过去“如梦”,现在也是“如梦”,还是拿起酒杯,向江上明月浇奠,表示对它的敬意,也就算了。这里用“如梦”,正好回应开头的“浪淘尽”。因为风流人物不过是“浪淘尽”,人间也不过“如梦”。又何必不旷达,又何必过分执着呢!这是苏轼思想上长期潜伏着的、同现实世界表现离心倾向的一道暗流。阶级的局限如此,在他的一生中,常常无法避免而不时搏动着。综观整首词,说它很是昂扬积极,并不见得;可是它却告诉我们,词这返回尊宝娱乐目录个东西,绝不是只能在酒边花间做一名奴隶的。这就是一个重大的突破,也是划时代的进展。词坛的新天地就是通过这些创作实践,逐步发展并且扩大其领域的。苏轼这首《念奴娇》,正是一个卓越的开头。至今为止,仍然象丰碑似地屹立在中国文学发展史的大道上。

【鉴赏二】 《念奴娇.赤壁怀古》这首词开篇即景抒情,时越古今,地跨万里,把倾注不尽的大江与名高累世的历史人物联系起来,布置了一个极为广阔而悠久的空间、时间背景。它既使人看到大江的汹涌奔腾,又使人想见风流人物的卓荦气概,并将读者带入历史的沉思之中,唤起人们对人生的思索,气势恢宏,笔大如橼。接着“故垒”两句,点出这里是传说中的古赤壁战场,借怀古以抒感。“人道是”,下笔极有分寸。“周郎赤壁”,既是拍合词题,又是为下阕缅怀公瑾预伏一笔。以下“乱石”三句,集中描写赤壁雄奇壮阔的景物:陡峭的山崖散乱地高插云霄,汹涌的骇浪猛烈搏击着江岸,滔滔的江流卷起千万堆澎湃的雪浪。这种从不同角度而又诉诸于不同感觉的浓墨健笔的生动描写,一扫平庸萎靡的气氛,把读者顿时带进一个奔马轰雷、惊心动魄的奇险境界,使人心胸为之开阔,精神为之振奋!煞拍二句,总束上文,带起下片。“江山如画”,这明白精切、脱口而出的赞美,是苏轼和读者从以上艺术地提供的大自然的雄伟画卷中自然得出的结论。以上写周郎活动的场所赤壁四周的景色,形声兼备,富于动感,以惊心动魄的奇伟景观,隐喻周瑜的非凡气概,并为众多英雄人物的出场渲染气氛,为下文的写人、抒情作好铺垫。

上片重写景,下片则由“遥想”领起五句,集中笔力塑造青年将领周瑜的形象。苏轼历史事实的基础上,挑选足以表现人物个性的素材,经过艺术集中、提炼和加工,从几个方面把人物刻画得栩栩如生。据史载,建安三年,东吴孙策亲自迎请二十四岁的周瑜,授予他“建威中郎将”的职衔,并同他一齐攻取皖城。周瑜娶小乔,正皖城战役胜利之时,其后十年他才指挥了有名的赤壁之战。此处把十年间的事集中到一起,写赤壁之战前,忽插入“小乔初嫁了”这一生活细节,以美人烘托英雄,更见出周瑜的丰姿潇洒、韶华似锦、年轻有为,足以令人艳羡;同时也使人联想到:赢得这次抗曹战争的胜利,乃是使东吴据有江东、发展胜利形势的保证,否则难免出现如杜牧《赤壁》诗中所写的“铜雀春深锁二乔”的严重后果。这可使人意识到这次战争的重要意义。“雄姿英发,羽扇纶巾”,是从肖像仪态上描写周瑜束装儒雅,风度翩翩。纶巾,青丝带头巾,“葛巾毛扇”,是三国以来儒将常有的打份,着力刻画其仪容装束,正反映出作为指挥官的周瑜临战潇洒从容,说明他对这次战争早已成竹胸、稳操胜券。“谈笑间、樯橹灰飞烟灭”,抓住了火攻水战的特点,精切地概括了整个战争的胜利场景。词中只用“灰飞烟灭”四字,就将曹军的惨败情景形容殆尽。以下三句,由凭吊周郎而联想到苏轼自身,表达了词人壮志未酬的郁愤和感慨。“多情应笑我,早生华发”为倒装句,实为“应笑我多情,早生华发”。此句感慨身世,言生命短促,人生无常,深沉、痛切地发出了年华虚掷的悲叹。“人间如梦”,抑郁沉挫地表达了词人对坎坷身世的无限感慨。“一尊还酹江月”,借酒抒情,思接古今,感情沉郁,是全词余音袅袅的尾声。“酹”,即以酒洒地之意。

《念奴娇.赤壁怀古》这首词感慨古今,雄浑苍凉,大气磅礴,昂扬郁勃,把人们带入江山如画、奇伟雄壮的景色和深邃无比的历史沉思中,唤起读者对人生的无限感慨和思索,融景物、人事感叹、哲理于一体,给人以撼魂荡魄的艺术力量。
(小提示:如果您想查询《念奴娇.赤壁怀古》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“尊宝娱乐检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
共3条评论(发表您的评论):
吉克隽逸 2016-08-13 18:22 一尊还泪江月的尊错了管理员回复:拓本原文为“樽“,但”樽“字通”尊“,现代汉语从简,因此其实写为”尊“或”樽“都是正确的。 (2016-08-14 00:53)
qxlpku 2016-05-28 02:43 \"人間如夢\"應為\"人生如夢\"管理员回复:这一句有争议,部分文献引用为“人生如梦”,部分引用为“人间如梦”。 (2016-05-28 03:00)
渔哥子 2016-04-27 18:26 乱石穿空,不是乱世崩云管理员回复:已经改正,谢谢。 (2016-04-27 22:04)
昵称 网站
  苏轼的其他作品鉴赏
 1. 无题(游心阁下鱼鸭游,惟无美酒意未收)
 2. 曲槛(流水照朱栏,浮萍乱明监)
 3. 琴诗(若言琴上有琴声,放在匣中何不鸣?若言声在指头上,何不于君指上听?)
 4. 题金山寺(潮随暗浪雪山倾,远浦渔舟钓月明)
 5. 藏春坞三首此诗之第三首为陆龟蒙作(退之身外无穷事,子美生前有尽花)
 6. 元翰少卿宠惠谷帘水一器龙团二枚仍以新诗为(岩垂匹练千丝落,雷起双龙万物春)
 7. 梦中绝句(楸树高花欲插天,暖风迟日共茫然)
 8. 刘监仓家煎米粉作饼子余云为甚酥潘邠老家造(一杯连坐两髯棋,数片深红入座飞)
 9. 病后醉中(病为兀兀安身物,酒作蓬蓬入脑声)
 10. 洗儿(人皆养子望聪明,我被聪明误一生)
 11. 奉和成伯兼戏禹功(金钱石竹道傍秋,翠带红裙马上讴)
 12. 邵伯梵行寺山茶(山茶相对阿一作本谁栽,细雨无人我独来)
 13. 余旧在钱塘伯固开西湖今方请越戏谓伯固可复(已分江湖送此生,会稽行复得岑成)
 14. 太夫人以无咎生日置酒书壁一绝(寿樽余沥到朋簪,要与郎君夜语深)
 15. 赠王觏(何人生得宁馨子,今夜初逢掣笔郎)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 暮春山间(缓步春山春日长,流莺不语燕飞忙)
 2. 暮春(芳事阑珊三月时,春愁惟有落花知)
 3. 三峡吟(山水七百里,上有青枫林)
 4. 宿渔家(几代生涯傍海涯,两三间屋盖芦花)
 5. 鸟石山(儿童逃学频来此,一一重寻尽有踪)
 6. 稚子弄冰(稚子金盆脱晓冰,彩丝穿取当银铮)
 7. 三月晦日偶题(节物相催各自新,痴心儿女挽留春)
 8. 春日西湖寄谢法曹韵(西湖春色归,春水绿於染)
 9. 喜迁莺(霜天秋晓,正紫塞故垒,黄云衰草)
 10. 采桑子(画船载酒西湖好,急管繁弦,玉盏催传,稳泛平波任醉眠)
 11. 洞仙歌(卖花担上,菊蕊金初破)
 12. 大有,九日(戏马台前,采花篱下,问岁华、还是重九)
 13. 绿头鸭(玉人家,画楼珠箔临津)
 14. 洞仙歌·中秋(碧天如水,一洗秋容净)
 15. 柳枝(江南岸,柳枝;江北岸,柳枝;折送行人无尽时)
 16. 偶成(少年易老学难成,一寸光阴不可轻)
 17. 北窗(生物趋功日夜流,园林才夏麦先秋)
 18. 苏堤清明即事(梨花风起正清明,游子寻春半出城)
 19. 小孤山(人言此是海门关,海眼无涯骇众观)
 20. 题李世南画扇(野水潺潺平落涧,秋风瑟瑟细吹林)
 21. 无题(一日之饥禁不得,苏武当时十九秋)
 22. 无题(为爱桃花三树红,年年岁岁惹东风)
 23. 墨竹图题诗(小凤团笺已自奇,谪仙重扫岁寒枝)
 24. 古瓦砚(金非不为宝,玉岂不为坚?用之以发墨,不如瓦砾顽)
 25. 读陈蕃传(仲举高谈亦壮哉,白头狼狈只堪哀)
 26. 咏史诗(水调隋宫曲,当年亦九成)
 27. 墨子(末学纷纷自有师,能言兼爱我独疑)
 28. 玉盘(少皞磨成白玉盘,六丁擎出太虚宽)
 29. 筑长堤(筑长堤,白头荷杵随者妻)
 30. 杜牧(弟病兄孤失所依,当时书语最堪悲)
尊宝娱乐