三月七日沙湖道中遇雨。
雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。
已而遂晴,故作此词。
莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。
竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?
一蓑烟雨任平生。
料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。
回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。
三月七日沙湖道中遇雨。
雨具先去,同行皆狼狽,余獨不覺。
已而遂晴,故作此詞。
莫聽穿林打葉聲,何妨吟嘯且徐行。
竹杖芒鞋輕勝馬,誰怕?
一蓑煙雨任平生。
料峭春風吹酒醒,微冷,山頭斜照卻相迎。
回首向來蕭瑟處,歸去,也無風雨也無晴。
sān yuè qī rì shā hú dào zhōng yù yǔ 。
yǔ jù xiān qù , tóng xíng jiē láng bèi , yú dú bù jué 。
yǐ ér suì qíng , gù zuò cǐ cí 。
mò tīng chuān lín dǎ yè shēng , hé fáng yín xiào qiě xú xíng 。
zhú zhàng máng xié qīng shèng mǎ , shuí pà ?
yī suō yān yǔ rèn píng shēng 。
liào qiào chūn fēng chuī jiǔ xǐng , wēi lěng , shān tóu xié zhào què xiāng yíng 。
huí shǒu xiàng lái xiāo sè chǔ , guī qù , yě wú fēng yǔ yě wú qíng 。
鉴赏
【背景】 这是一首记事抒怀之作,作于元丰五年(1082)谪居黄州时。

据《东坡志林》卷一记载:"黄州东南三十里为沙湖,亦曰螺蛳店。予买田其间,因往相田得疾……"《定风波》这首词及小序虽然着力表现了吟啸徐行、任凭雨打的超然自得的人生境界。但实际上潇潇春雨和料峭春风是使苏轼得了一场病的。但苏轼不提病事,而直写胸襟。

【鉴赏一】 "莫听"、"何妨"、"谁怕"、"任平生"是关键词,写出独立人格精神。而风雨则暗喻生活中的一切苦难。

在风雨中,“同行皆狼狈”,而词人却能“吟啸且徐行”“竹杖轻胜马”,披着蓑衣在风雨中过一辈子也处之泰然。反映苏轼不避风雨,听任自然的生活态度。

“也无风雨也无晴”中“风雨”“晴”反映出处境的好坏;官职的升降;地位的得失等。

【鉴赏二】 《定风波》这首词作于苏轼黄州之贬后的第三个春天。它通过野外途中偶遇风雨这一生活中的小事,于简朴中见深意,于寻常处生奇警,表现出旷达超脱的胸襟,寄寓着超凡超俗的人生理想。

首句“莫听穿林打叶声”,一方面渲染出雨骤风狂,另一方面又以“莫听”二字点明外物不足萦怀之意。“何妨吟啸且徐行”,是前一句的延伸。雨中照常舒徐行步,呼应小序“同行皆狼狈,余独不觉”,又引出下文“谁怕”即不怕来。徐行而又吟啸,是加倍写:“何妨”二字透出一点俏皮,更增加挑战色彩。首两句是全篇枢纽,以下词情都是由此生发。

“竹杖芒鞋轻胜马”,写词人竹杖芒鞋,顶风冲雨,从容前行,以“轻胜马”的自我感受,传达出一种搏击风雨、笑傲人生的轻松、喜悦和豪迈之情。“一蓑烟雨任平生”,此句更进一步,由眼前风雨推及整个人生,有力地强化了苏轼面对人生的风风雨雨而我行我素、不畏坎坷的超然情怀。以上数句,表现出旷达超逸的胸襟,充满清旷豪放之气,寄寓着独到的人生感悟,读来使人耳目为之一新,心胸为之舒阔。

过片到“山头斜照却相迎”三句,是写雨过天晴的景象。这几句既与上片所写风雨对应,又为下文所发人生感慨作铺垫。

结拍“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。”这饱含人生哲理意味的点睛之笔,道出了词人大自然微妙的一瞬所获得的顿悟和启示:自然界的雨晴既属寻常,毫无差别,社会人生中的政治风云、荣辱得失又何足挂齿?句中“萧瑟”二字,意谓风雨之声,与上片“穿林打叶声”相应和。“风雨”二字,一语双关,既指野外途中所遇风雨,又暗指几乎致他于死地的政治“风雨”和人生险途。

纵观全词,一种醒醉全无、无喜无悲、胜败两忘的人生哲学和处世态度呈现读者面前。读罢全词,人生的沉浮、情感的忧乐,我们的理念中自会有一番全新的体悟。
(小提示:如果您想查询《定风波》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“尊宝娱乐检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
  苏轼的其他作品鉴赏
 1. 春宵(春宵一刻值千金,花有清香月有阴)
 2. 念奴娇.赤壁怀古(大江东去,浪淘尽)
 3. 上元侍宴(淡月疏星绕建章,仙风吹下御炉香)
 4. 花影(重重叠叠上瑶台,几度呼童归不开)
 5. 守岁诗(儿童强不食,相守应欢哗)
 6. 和子由渑池怀旧(人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥)
 7. 儋耳(霹雳收威暮雨开,独凭栏槛倚崔嵬)
 8. 六月二十日夜渡海(参横斗转欲三更,苦雨终风也解晴)
 9. 惠崇春江晚景(竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知)
 10. 阳关曲·中秋月(暮云收尽溢清寒,银汉无声转玉盘)
 11. 饮湖上,初晴后雨(水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇)
 12. 赠刘景文(荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝)
 13. 浣溪沙(旋抹红妆看使君,三三五五棘篱门,相排踏破倩罗裙)
 14. 浣溪沙(软草平莎过雨新,轻沙走马路无尘,何时收拾耦耕身? 日暖桑麻光似泼,风来蒿艾气如熏,使君原是此中人)
 15. 卜算子(缺月挂疏桐,漏断人初静)
  其他同名作品鉴赏
 1. 定风波(伫立长堤,淡荡晚风起)
 2. 定风波(自春来、惨绿愁红,芳心是事可可)
 3. 定风波(王定国歌儿曰柔奴,姓宇文氏,眉目娟丽,善应对,家世 住京师)
 4. 定风波(少日犹堪话别离,老来怕作送行诗)
 5. 定风波(野草闲花不当春,杜鹃却是旧知闻)
 6. 定风波(罗绮满城春欲暮)
 7. 定风波(素藕抽条未放莲)
 8. 定风波(把酒花前欲问他)
 9. 定风波(把酒花前欲问伊)
 10. 定风波(把酒花前欲问公)
 11. 定风波(把酒花前欲问君)
 12. 定风波(过尽韶华不可添)
 13. 定风波(对酒追欢莫负春)
 14. 定风波(把酒花前欲问天)
 15. 定风波(待得明年重把酒)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 武夷茶歌(年年春自东南来,建溪先暖冰微开)
 2. 九曲棹歌(武夷山上有仙灵,山下寒流曲曲清)
 3. 剑门道中遇微雨(衣上征尘杂酒痕,远游无处不消魂)
 4. 江上渔者(江上往来人,但爱鲈鱼美)
 5. 梅花(墙角数枝梅,凌寒独自开)
 6. 梅花(闻道梅花坼晓风,雪堆遍满四山中)
 7. 如梦令(常记溪亭日暮,沉醉不知归路,兴尽晚回舟,误入藕花深处)
 8. 登飞来峰(飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升)
 9. 乌江(生当作人杰,死亦为鬼雄)
 10. 泊船瓜洲(京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山)
 11. 春日(胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新)
 12. 游山西村(莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚)
 13. 春日偶成(云淡风轻过午天,傍花随柳过前川)
 14. 晓出净慈寺送林子方(毕竟西湖六月中,风光不与四时同)
 15. 愍儒坑(智力区区不为身,欲将何物助强秦)
 16. 孤桐(天质自森森,孤高几百寻)
 17. 兼并(三代子百姓,公私无异财)
 18. 商鞅(自古驱民在信诚,一言为重百金轻)
 19. 元日(爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏)
 20. 赤日炎炎似火烧(赤日炎炎似火烧,野田禾稻半枯焦)
 21. 蚕妇(昨日入城市,归来泪满巾)
 22. 陶者(陶尽门前土,屋上无片瓦)
 23. 渔家傲(塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意)
 24. 醉花阴(薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽)
 25. 声声慢(寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚)
 26. 假山拟宛陵先生体(叠石作小山,埋瓮作小潭)
 27. 登池州翠微亭诗(经年尘土满征衣,特特寻芳上翠微)
 28. 雨霖铃(寒蝉凄切,对长亭晚)
 29. 春夜(金炉香烬漏声残,剪剪轻风阵阵寒)
 30. 立春偶成(律回岁晚冰霜少,春到人间草木知)
尊宝娱乐