风销绛蜡,露浥红莲,灯市光相射。
桂华流瓦,纤云散,耿耿素娥欲下。
衣裳淡雅,看楚女纤腰一把。
箫鼓喧,人影参差,满路飘香麝。
因念都城放夜,望千门如画,嬉笑游冶。
钿车罗帕,相逢处,自有暗尘遂马。
年光是也,唯只见旧情衰谢。
清漏移,飞盖归来,从舞休歌罢。
風銷絳蠟,露浥紅蓮,燈市光相射。
桂華流瓦,纖雲散,耿耿素娥欲下。
衣裳淡雅,看楚女纖腰一把。
簫鼓喧,人影參差,滿路飄香麝。
因念都城放夜,望千門如畫,嬉笑遊冶。
鈿車羅帕,相逢處,自有暗塵遂馬。
年光是也,唯隻見舊情衰謝。
清漏移,飛蓋歸來,從舞休歌罷。
fēng xiāo jiàng là , lù yì hóng lián , dēng shì guāng xiāng shè 。
guì huá liú wǎ , xiān yún sàn , gěng gěng sù é yù xià 。
yī cháng dàn yǎ , kàn chǔ nǚ xiān yāo yī bǎ 。
xiāo gǔ xuān , rén yǐng cān chà , mǎn lù piāo xiāng shè 。
yīn niàn dū chéng fàng yè , wàng qiān mén rú huà , xī xiào yóu yě 。
diàn chē luó pà , xiāng féng chǔ , zì yǒu àn chén suì mǎ 。
nián guāng shì yě , wéi zhī jiàn jiù qíng shuāi xiè 。
qīng lòu yí , fēi gài guī lái , cóng wǔ xiū gē bà 。
鉴赏
以正月十五上元节为题材的尊宝娱乐,历来首推初唐苏味道的《上元》诗,其次则以北宋的苏轼《蝶恋花•密州上元》和周邦彦《解语花•上元》、南宋的李清照《永遇乐》和辛弃疾《青玉案》等词为代表作。柳永、欧阳修等虽亦有词,皆不及上述诸作脍炙人口。苏味道诗写承平时代长安元宵夜景,纯是颂诗。苏轼词则以追忆杭州上元的热闹来反衬自己到密州后的心境荒凉。辛词别有怀抱,意不在专咏元宵;李词则抚今追昔,直抒国亡家破之恨。从描写上元节的具体内容看,周邦彦的这首《解语花》诚不失为佳作。正如张炎在《词源》卷下所说:“美成《解语花》赋元夕云云,……不独措辞精粹,又且见时序风物之盛,人家晏(宴)乐之同。”盖《解语花》既写出了地方上过元宵节的情景,又回顾了汴京上元节的盛况,然后归结到抒发个人的身世之感,还是比较完整的。不过摆到宋徽宗在位期间这个时代背景下,自然给人以好景不常的联想,而且统治阶级的醉生梦死也使人不无反感,至少也难免感慨系之。特别是周邦彦本人,填词的工力虽深,而作品的思想内容却并不很高明,所以这首《解语花》,近年来已不大为人注意了。

关于《解语花》写作的地点和年代,旧有异说。清人周济《宋四家词选》谓是“在荆南作”,“当与《齐天乐》同时”;近人陈思《清真居士年谱》则以《解语花》为周知明州(今浙江宁波)时作,时在徽宗政和五年(1115)。窃谓两说均无确据,只好两存。周济说似据词中“楚女”句立论,然“看楚女纤腰一把”云者,乃用杜牧诗“楚腰纤细掌中轻”句意,而小杜所指却为扬州歌姬,并非荆楚之女。所谓“楚女纤腰”,不过用“楚灵王好细腰”的旧典(见《韩非子•二柄》,《墨子》、《国策》亦均记其事)而已。况且据近人罗忼烈考订,周邦彦曾两次居住荆南,其说甚确(见《周清真词时地考略》,载《大公报在港复刊三十周年纪念文集》,下同)。可见即使从周济说,写作年代亦难指实。故“作于荆南”一说只有阙疑。陈《谱》引周密《武林旧事》以证其说,略云:“《武林旧事》:‘(元夕)至五夜,则京尹乘小提轿,诸舞出(小如按:原书无“出”字)队,次第簇拥,前后连亘十余里,锦绣填委,箫鼓振作,耳目不暇给。’词曰:‘萧鼓喧,人影参差’;又曰:‘清漏移,飞盖归来,从舞休歌罢’。足证《旧事》所记,五夜京尹乘小提轿,舞队簇拥,仍沿浙东西之旧俗也。”罗忼烈从之,并引申之云:“按苏轼《蝶恋花•密州上元》词,怀杭州元宵之盛云:‘灯火钱塘三五夜,明月如霜,照见人如画;帐底吹笙香吐麝,更无一点尘随马。’与清真《解语花》景色相似,则《年谱》所谓南宋时仍沿浙东西旧俗是也。”今按:南宋时杭州为行都,故有“京尹”,至于地方上是否也同样如此,殊未可知。而苏轼词中所写,亦只是上元节日习见情景,不足以说明确为宋代浙东西旧俗。故作于明州之说也并没有确凿的证据。但从周词本身来看,有两点是无可置疑的。一、《解语花》不论写于荆州或明州,要为周邦彦在做地方官时怀念汴京节日景物而作;二、《解语花》当是周邦彦后期所写,故有“旧情衰谢”之语。依陈《谱》,则下限在政和五年,周邦彦已六十岁了。

下面谈谈我对《解语花》艺术表现手法的点滴体会。周的《解语花》这首词确有一定特色,不独“措辞精粹”,而且设想新奇,构思巧妙。谭献评《词辨》,于周邦彦《齐天乐》起句“绿芜凋尽台城路”评为“以扫为生”,《解语花》这首词的起句也是如此。“绛蜡”即“红烛”。元宵佳节,到处都是辉煌灯火,所谓“东风夜放花千树”:而周邦彦却偏在第一句用了一个“销”字,意谓通明的蜡炬在风中逐渐被烧残而销蚀。但由于第三句“花市光相射”骤然振起,可见元宵的灯火是愈燃愈旺,随销随点,纵有风露,不害其灿烂闪灼的。特别是第二句以“露浥红莲”夹在两句之间,得虚实相映之妙,就更见出周邦彦得“以扫为生”了。“红莲”指莲花灯,欧阳修《蓦山溪•元夕》:“纤手染香罗,剪红莲满城开遍。”可为佐证。“绛蜡”是真,“红莲”是假,“风销绛蜡”是写实,“露浥红莲”则近于虚拟、,由于在灯烛的映射下莲花灯上宛如沾湿了清露。这就不仅写出节日的盛妆,而且还摹绘出新春的生意。此正如孟浩然的《春晓》,尽管他说“夜来风雨声,花落知多少”,人们读了却并无“落红满径”的残春之感,相反,倒显得春色无边,仿佛预见到万紫千红即将呈现。那是由于诗人周邦彦写到雨后初晴,晨曦满树,既然处处鸟啭莺啼,足见春光正艳。这与《解语花》同样是“以扫为生”。当然,周词毕竟含有消极成分在内,第一句也同下片“旧情衰谢”、“舞休歌罢”等句暗自呼应。因为元夜灯火纵然热闹通宵,也总有灯残人散之时的。

下面“桂华流瓦”一句,人们多受王国维《人间词话》的影响,认为“境界”虽“极妙”,终不免遗憾,“惜以‘桂华’二字代‘月’耳”。特别是王氏对词中用代字的意见是十分苛刻的。他说:“词忌用替代字。……其所以然者,非意不足,则语不妙也。盖意足则不暇代,语妙则不必代。”这就使人觉得周邦彦《解语花》此句真有美中不足之嫌了。我曾反复推敲,觉得《人间词话》的评语未必中肯,至少是对词用代字的意见未必适用于这首周词。诚如王氏所云,那只消把“桂”字改成“月”字,便一切妥当。然而果真改为“月华流瓦”,较之原句似反觉逊色。个中三味,当细求之。我认为,《解语花》这首词的好处,就在于没有落入灯月交辉的俗套。周邦彦一上来写灯火通明,已极工巧之能事;此处转而写月,则除了写出月色的光辉皎洁外,还写出它的姿容绝代,色香兼备。“桂华”一语,当然包括月中有桂树和桂子飘香(如白居易《忆江南》:“山寺月中寻桂子”)两个典故,但更主要的却是为下面“耿耿素娥欲下”一句作铺垫。既然嫦娥翩翩欲下,她当然带着女子特有的香气,而嫦娥身上所散发出来的香气正应如桂花一般,因此这“桂华”二字就不是陈词滥词了。这正如杜甫在《月夜》中所写的“香雾云鬟湿”,着一“香”字,则雾里的月光便如簇拥云鬟的嫦娥出现在眼前,而对月怀人之情也就不言而喻,昔曹植《洛神赋》以“凌波微步,罗袜生尘”的警句刻画出一位水上女神的绰约仙姿,杜甫和周邦彦则把朦胧或皎洁的月光比拟为呼之欲下的月中仙女,皆得异曲同工之妙。周词这写月的三句,“桂华”句宛如未见其容,先闻其香;“纤云散”则如女子搴开帷幕或揭去面纱;然后水到渠成,写出了“耿耿素娥欲下”。如依王说,不用“桂华”而迳说“月明”,则肯定不会有现在这一栩栩如生的场面,读者也不会有飘飘欲仙的感受。我上面所说的美成《解语花》设想新奇,构思巧妙,正是指的这种表现手法。

然而周邦彦的笔触并未停留在这里,他又从天上回到人间,写“时序风物”和“人家宴乐”之盛美。但周邦彦把这些全放到背景中去写,突出地写只有在良辰佳节才出来看灯赏月的女子,故紧接着绘出了“衣裳淡雅,看楚女纤腰一把”的窈窕形象。“淡雅”二字,恰与上文“素娥”相映衬。“萧鼓喧,人影参差”是写实,却用来烘托气氛,体现闹中有静;而以“满路飘香麝”作为上片小结,到底是因人间有衣裳淡雅而又馨香满路的“楚女”引起周邦彦对团而明朗的皓月产生了“耿耿素娥欲下”的联想和幻觉呢,还是用月里嫦娥来衬托或拟喻人间的姝丽?仙乎,人乎,那尽可由读者自己去补充或设想,周邦彦却不再饶舌了。此之谓耐人寻味。

上片是周邦彦眼前目击之景,下片则由当前所见回忆和联想到自己当年在汴京元宵赏月的情景,用“因念”二字领起。结尾处的今昔之感,实自此油然而生。“都城放夜”是特定的时间地点:“千门如昼”写得极空灵概括,然而气派很足:“嬉笑游冶”转入写人事,即都中士女在上元节日总的活动情况,其中也包括周邦彦在内。这些都是写上元应有之文,也是题中应有之义,可是着重点却在于“钿车罗帕,相逢处,自有暗尘随马”。这大有“晚逐香车入凤城”(张泌《浣溪沙》)的味道。柳永在一首《迎新春》的词里写汴京元宵的景况也说:“渐天如水,素月当午。香径里,绝缨掷果无数。更阑烛影花阴下,少年人往往奇遇。”与周词所写,意趣正复相同。不过柳词朴实坦率,直言无隐;周词委婉含蓄,比较收敛而已。柳词是客观描述,周词则由上片的眼前风物回顾当年,情绪上是由波动而克制,终于流露出年华老去,“旧情衰谢”的无可奈何之感。故两词风调仍复不同。这里对“自有暗尘随马”一句想多说几句。历来注家于此句都引苏味道《上元》诗中五六二句:“暗尘随马去,明月逐人来。”苏轼《密州上元》词则反用其意,说是“更无一点尘随马”。而周词此处的用法似与苏味道诗略异其趣。意思是说女子坐着钿车出游,等到与所期男子在约定地点相遇之后,车尾便有个骑马的男子跟踪了。“暗”不独形容被马蹄带起的“尘”,也含有偷期密约,蹑迹潜踪的意思。这是苏味道原诗中所没有的。

底下周邦彦自然而然转入了自嗟身世。“年光”二句是说每年都有这样一次元宵佳节,可是自己饱历沧桑,无复昔日情怀,那种嬉笑游冶的轻狂生活,已一去不复返了。于是以“清漏移”三句作结。一到深夜,周邦彦再也无心观赏灯月交辉的景象,流连追欢逐爱的风情,于是就乘着车子赶快回到官邸(“飞盖归来”有避之唯恐不及的意味),心想,任凭人们去狂欢达旦吧。结尾之妙,在于“从舞休歌罢”一句有两重意思。一是说任凭人们纵情歌舞,尽欢而散,自己可没有这等闲情逸致了;二是说人们纵使高兴到极点,歌舞也有了时,与其灯阑人散,扫兴归来,还不如早点离开热闹场合,留不尽之余地。周邦彦另一首名词《满庭芳•夏日溧水无想山作》的结尾也说:“歌筵畔,先安簟枕,容我醉时眠。”都是写自己无复昔时宴安于声色的情怀,却又都尽极蕴藉含蓄之能事,也可以说是异曲同工吧。到了李清照,由于感情过分悲凉伤感,便直截了当地写出“试灯无意思,踏雪没心情”(《临江仙》)这样万念俱灰的句子,看似衰飒,情感却反而显得奔放,不嫌其尽。有人认为李清照的《词论》中没有提周邦彦,事实上却是承认周邦彦为词道正宗的,我看也未必尽然呢。
(小提示:如果您想查询《解语花》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“尊宝娱乐检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)
评论:
昵称 网站
  周邦彦的其他作品鉴赏
 1. 拜星月慢(夜色催更,清尘收露,小曲幽坊月暗)
 2. 长相思(好风浮,晚雨收, 林叶阴阴映鷁舟, 斜阳明倚楼)
 3. 大酺(对宿烟收,春禽静,飞雨时鸣高屋)
 4. 氐州第一(波落寒汀,村渡向晚,遥看数点帆小)
 5. 点绛唇(孤馆迢迢,暮天草露沾衣润)
 6. 点绛唇(台上披襟,快风一瞬收)
 7. 渡江云(晴岚低楚甸,暖回雁翼,阵势起平沙)
 8. 风流子(枫林凋晚叶,关河回,楚客惨将归)
 9. 隔浦莲近拍(新篁摇动翠葆,曲径通深窈)
 10. 关河令(秋阴时作渐向暝,变一庭凄冷)
 11. 过秦楼(水浴清蟾,叶喧凉吹,巷陌马声初断)
 12. 鹤冲天(梅雨霁,暑风和,高柳乱蝉多)
 13. 花犯 咏梅(粉墙低,梅花照眼,依然旧风味)
 14. 浣溪沙(翠葆参差竹径成, 新荷跳雨泪珠倾)
 15. 浣溪沙(雨过残红湿未飞, 疏篱一带透斜晖, 游蜂酿蜜窃香归)
  其他同名作品鉴赏
 1. 解语花(长空淡碧,素魄凝辉,星斗寒相射)
 2. 解语花(红香湿月,翠影停云,罗袜尘生步)
 3. 解语花(龙沙殿腊,兔苑留寒,花照冰壶夜)
 4. 解语花(门横皱碧,路入苍烟,春近江南岸)
 5. 解语花(檐花旧滴,帐烛新啼,香润残冬被)
 6. 解语花(星桥夜度,火树宵开,灯月光交射)
 7. 解语花(鳌峰溯碧,贝阙缘云,桂魄寒光射)
 8. 解语花(云容冱雪,暮色添寒,楼台共临眺)
 9. 解语花(轻雷殷殷,小枕惊回,帘影摇庭户)
 10. 解语花(晴丝罥蝶,暖蜜酣蜂,重檐卷春寂寂)
 11. 解语花(行歌趁月,唤酒延秋,多买莺莺笑)
  同朝代其他作品鉴赏
 1. 画眉鸟(百啭千声随意移,山花红紫树高低)
 2. 戏答元珍(春风疑不到天涯,二月山城未见花)
 3. 早春南征寄洛中诸友(楚色穷千里,行人何苦赊)
 4. 沧浪静吟(独绕虚亭步石矼,静中情味世无双)
 5. 早晴至报恩山寺(山石馋馋磴道微,拂松穿竹露沾衣)
 6. 丰乐亭游春(红树青山日欲斜,长郊草色绿无涯)
 7. 水龙吟(问春何苦匆匆,带风伴雨如驰骤)
 8. 忆少年(无穷官柳,无情画舸,无根行客)
 9. 临江仙(忆昔西池池上饮,年年多少欢娱)
 10. 绿头鸭(晚云收,淡天一片琉璃)
 11. 春日(云淡风轻近午天,傍花随柳过前川)
 12. 秋日(闲来无事不从容,睡觉东窗日已红)
 13. 口占绝句(寄语东山窈窕娘, 好将幽梦恼襄王)
 14. 苏幕遮(碧云天, 黄叶地, 秋色连波, 波上寒烟翠)
 15. 御街行(纷纷坠叶飘香砌)
 16. 舟下建溪(客航收浦月黄昏, 野店无灯欲闭门)
 17. 凤箫吟(锁离愁连绵无际,来时陌上初熏)
 18. 薄幸(淡妆多态,更的的,频回眄睐)
 19. 喋恋花(几许伤春春复暮,杨柳清阴,偏碍游丝度)
 20. 更漏子(上东门,门外柳,赠别每烦纤手)
 21. 浣溪沙(不信芳春厌老人,老人几度送馀春)
 22. 浣溪沙(楼角初消一缕霞,淡黄杨柳暗栖鸦)
 23. 青玉案(凌波不过横塘路, 但目送,芳尘去)
 24. 天门谣(牛渚天门险,限南北,七雄豪占)
 25. 寄人(不见当年丁令威, 年来处处是相思)
 26. 为葛亚卿作(君住江滨起画楼, 妾居海角送潮头)
 27. 减字木兰花(红旗高举,飞出深深杨柳渚)
 28. 病起荆江亭即事(翰墨场中老伏波,菩提坊里病维摩)
 29. 登快阁(痴儿[1]了却公家事,快阁东西倚晚晴)
 30. 南乡子(诸将说封侯,短笛长歌独倚楼)
尊宝娱乐